npc集成nagios

A 1-post collection
7 年前

cacti+nagios 整合企业级监控平台(三)

运维监控   npc集成nagios  

上一篇:cacti+nagios 整合企业级监控平台(二) 五、利用npc插件集成nagios到cacti 安装 apache 服务 yum install httpd httpd-devel php php-common php-pdo php-gd php-devel php-mysql php-mbstring php-cli libjpeg libjpeg-devel gd gd-de…