nagios qq 报警

nagios 调用WebQQ接口发送QQ群消息报警
8 年前

nagios 配置QQ群消息报警

系统服务   nagios qq 报警  

原文文档(by本末 QQ:790873158) webqq::client git 完成整个过程需要用到2个脚本 login.pl 登录QQ,循环刷新QQ信息,打开监听端口,接收来自client的消息,发送消息 qqsms.sh 接收消息,发送消息给server端 下面放出2个脚本 Server端: Login.pl #!/usr/bin/perl use Webqq::Client;…