django-crontab

A 1-post collection
6 年前

django-crontab 实现django的定时任务

django-crontab  

Django定时任务 django-celery (目前运维平台使用的方式) django-crontab (一些简单的后台需要定时任务如果不用系统的crontab的话,建议使用它,引入使用都是非常简单) django-crontab安装 安装 pip install django-crontab -i https://pypi.doubanio.com/simple/ django中引入,只…