libc.so.6 version GLIBC2.14 not found 解决办法

环境说明

 • CentOS 6.8

查看Glibc版本

 • 查看系统glibc库版本可使用如下命令
strings /lib64/libc.so.6 |grep GLIBC_ 
 • 输出如下glibc版本列表, 从此图可以看出系统最高支持glibc的2.12版本
GLIBC_2.2.5 
GLIBC_2.2.6 
GLIBC_2.3 
GLIBC_2.3.2 
GLIBC_2.3.3 
GLIBC_2.3.4 
GLIBC_2.4 
GLIBC_2.5 
GLIBC_2.6 
GLIBC_2.7 
GLIBC_2.8 
GLIBC_2.9 
GLIBC_2.10 
GLIBC_2.11 
GLIBC_2.12 

升级Glibc 2.14

 • 下载安装
wget http://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.14.tar.gz 
tar zxf glibc-2.14.tar.gz 
cd glibc-2.14 && mkdri build 
cd build && ../configure --prefix=/opt/glibc-2.14 
make && make install 

glibc软链

 • 方法一(但是这样会导致乱码)
rm -rf /lib64/libc.so.6       // 先删除先前的libc.so.6软链 
LD_PRELOAD=/opt/glibc-2.14/lib/libc-2.14.so ln -s /opt/glibc-2.14/lib/libc-2.14.so /lib64/libc.so.6 
 • 方法二
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/glibc-2.14/lib:$LD_LIBRARY_PATH 
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/opt/glibc-2.14/lib:$LD_LIBRARY_PATH" >> /etc/rc.local 
 • 如果失败,可以进行还原
LD_PRELOAD=/lib64/libc-2.12.so ln -s /lib64/libc-2.12.so /lib64/libc.so.6  // libc-2.12.so 此项是系统升级前的版本 

此时再看glibc版本

GLIBC_2.2.5 
GLIBC_2.2.6 
GLIBC_2.3 
GLIBC_2.3.2 
GLIBC_2.3.3 
GLIBC_2.3.4 
GLIBC_2.4 
GLIBC_2.5 
GLIBC_2.6 
GLIBC_2.7 
GLIBC_2.8 
GLIBC_2.9 
GLIBC_2.10 
GLIBC_2.11 
GLIBC_2.12 
GLIBC_2.13 
GLIBC_2.14 
GLIBC_PRIVATE